Reklamacje i zwroty

Reklamacje dotyczące Towarów

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 lat od daty wydania Klientowi Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o tej niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia.
2. W ramach Reklamacji Klient może żądać od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.
3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w pkt.2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy.
4. Reklamacje powinny być kierowane na adres: sklep@e-nadruki.pl  Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej Reklamacji w terminie 14 dni.
5. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.141.1176).

 

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Stosowne druki do pobrania na stronie.
2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres : 03-752 Warszawa ul.Radzymińska 2/26.
4. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000.22.271).

Formularz Reklamacji Towarów
  •  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl